Főoldal » ÁSZF  

A szolgáltató neve:VIARPROFIL Kft.
Székhelye: 8184 Fűzfőgyártelep, Hrsz.:1498/270.
Telephelye: 8184 Fűzfőgyártelep, Nitrokémia ipartelep Hrsz.:1498/270.
Elérhetősége: info@viarprofil.hu, +36 30/ 205 3303, +36 88/ 574 724
Cégjegyzékszám: 19 09 512223 Vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásásban
Adószám: 11678629-2-19
Regisztrációs szám: VE11678629

Általános Szerződési Feltételei

1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alkalmazása:
      1.1    A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni és
      figyelembe venni minden olyan szerződéses ügyletnél, amely a VIARPROFIL Kft., mint Eladó,
                Szállító, valamint valamely Vevő, Megrendelő között jön létre.    
      1.2    A jelen ÁSZF minden, a VIARPROFIL Kft. által megkötésre kerülő adásvételi, szállítási
                szerződésnek részét képezi, a Megrendelő, Vevő a külön szerződésben, vagy egyéb módon
                írásban nem köteles arról nyilatkozni, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és az abban
                foglaltakat magára nézve kötelező erejűnek elismerte.


2.   A VIARPROFIL Kft. és a Vevő, Megrendelő közötti szerződés létrejötte:
      2.1    A Vevő, Megrendelő a VIARPROFIL Kft. feléírásban juttatja el a vásárlási igényét tartalmazó
                megrendelést. A megrendelésnek mindenkor tartalmaznia kell az igényelt áru szakszerű
                megnevezését, valamint az igényelt mennyiséget, az esetleges speciális elvárásokat, valamint
                azt, hogy a Vevő mikor és hol kívánja átvenni az árut. A megrendelést mindenkor cégszerű
                aláírással kell ellátni, illetve azon fel kell tüntetni azt is, hogy ki a kapcsolattartó a Megrendelő
                részéről. Amennyiben a Vevő, Megrendelő szállítja el azárut a VIARPROFIL Kft-től. úgy a
                megrendelésben azt is meg kell jelölni, hogy az áru átvétele során a Vevő, Megrendelő
                képviseletében ki jár el.
      2.2    A VIARPROFIL Kft. részére mindenneműírásbeli dokumentumot az alábbi módon, az alábbi
                címekre kell eljuttatni:

               Postai úton:                8184 Fűzfőgyártelep, Postafiók 5.
               Faxon:                           +36 - 88 / 574 - 725
               E-mailen:                    info@viarprofil.hu


3.   Teljesítés, az áru átadása és átvétele:
      3.1    VIARPROFIL Kft a szerződés létrejötte esetén minden szükséges intézkedést megtesz annak
                érdekében, hogy a szerződésben meghatározott feltételek szerint a szabványoknak megfelelő, jó
                minőségűáruval szolgálja ki a Vevőt, Megrendelőt.
      3.2    A Vevő, Megrendelő részéről azáru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén történik.
      3.3    Amennyiben a Vevő, Megrendelő mennyiségi hiányosságot, vagy minőségi hibát észlel, úgy azt
                az átvétel során haladéktalanul jeleznie kell a VIARPROFIL Kft részére.
                Amennyiben a VIARPROFIL Kft által eladott áru vonatkozásában a későbbiekben észlel a Vevő,
                Megrendelő minőségi hibát, úgy azt a minőségi hibát a felfedezését követően haladéktalanul
                írásban kell közölnie VIARPROFIL Kft-vel. Lehetővé kell tennie VIARPROFIL Kft képviselője részére,
                hogy a hivatkozott minőségi hibát a helyszínen ellenőrizze, ennek érdekében a minőségi hiba
                jelzésekor azt is közölnie kell a Vevőnek, Megrendelőnek, hogy a termék VIARPROFIL Kft által hol
                és mikor tekinthető meg. A Vevő, Megrendelő minőségi kifogás előterjesztésére legkésőbb az
                áru átvételétől számított 3 munkanapon belül jogosult.
                VIARPROFIL Kft az általa szállított áruk vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelően
                vállal szavatosságot, jótállást.
      4.1    Az áru Vevő, Megrendelő részére történő átadásával egyidejűleg a termék vonatkozásában az
                őrzési, állagmegóvási felelősség átszáll a Megrendelőre, Vevőre. Ugyancsak a Vevőre,
                Megrendelőre száll át a megrendelt áru vonatkozásában a kárveszély viselési kötelezettség
                minden olyan esetben, amikor a megrendelt árut a Vevő, Megrendelő a megrendelésén előre
                jelzett időpontban nem veszi át VIARPROFIL Kft-től. Amennyiben a Vevő, Megrendelő az általa a
                korábbiakban megrendelt árut, az eredeti időponthoz viszonyítottan 3 naptári nap
                késedelemmel sem veszi át, úgy VIARPROFIL Kft jogosult az árut más részére értékesíteni és
                jogosult a Vevővel, Megrendelővel szemben a megrendelt áru rendelés visszaigazolásban
                szereplő értékének 60%-át, rendhagyó termék esetén 100%-át kiszámlázni a Vevő, Megrendelő
                felé.
                Amennyiben a Vevő, Megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni
                nem tudja, úgy azt VIARPROFIL Kft tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, ugyanakkor a
                tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására.
                VIARPROFIL Kft a tárolási díjat havonta jogosult leszámlázni, melynek a mértéke a megrendelt, de
                el nem szállított áru ellenértékének 0,5%-a. Vevő, Megrendelő a tárolási nyilatkozatban
                foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolt áru lehívása az
                általános megrendelésekre érvényes határidő alapján történhet. Tárolási nyilatkozattal
                nyilvántartott tételek kiszerelési egységei, illetve hosszai utólagosan nem módosíthatóak.
                VIARPROFIL Kft 3 hónapon túl nem köteles vállalni az áru őrzését és tárolását.
                A Vevő, Megrendelő részére átadott termékek vonatkozásában VIARPROFIL Kft. mindenkor
                fenntartja tulajdonjogát a vételár részére történő hiánytalan kiegyenlítésének időpontjáig.Ennek
                megfelelően a Megrendelő, Vevő a vételár VIARPROFIL Kft. részére történő hiánytalan
                kiegyenlítésének időpontjáig a leszállított áru vonatkozásában csak korlátozott rendelkezési
                joggal bír. Amennyiben a vételár hiánytalan kiegyenlítése nem történne meg, vagy a kifizetés 30
                napot meghaladó késedelmet szenved, úgy VIARPROFIL Kft. jogosulttá válik az általa leszállított
                áru, vagy az áru értékének megfelelő egyéb termék birtokba vételére és visszaszállítására.
                A tulajdonjog fenntartással érintett termék fedezetként nem használható. VIARPROFIL Kft.
                jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban
                felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére fizetési késedelem esetén.
                Vevő, Megrendelő megrendelésével egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy VIARPROFIL
                Kft. a Vevő, Megrendelő telephelyére, székhelyére a ki nem fizetett áru visszaszállításának
                céljából akadálymentesen bejusson.


4.   Fizetési feltételek, biztosítékok, VIARPROFIL Kft. publikálási jogosultsága:
      4.1    A Vevő, Megrendelő a leszállított áru ellenértékét a VIARPROFIL Kft. által kiállított számlán
                meghatározott határidőn belül, a számlán feltüntetett módon tartozik kiegyenlíteni.
      4.2    A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vevő, Megrendelő 20% késedelmi kamatot tartozik
                VIARPROFIL Kft. részére megfizetni, valamint a Vevő, Megrendelő felé a Ptk. 6:155.§(2) alapján
                jogosult az Eladó, Szállító 12000,-Ft összeget behajtási költség címen kiszámlázni. 30 napot
                meghaladó fizetési késedelem esetén VIARPROFIL Kft. jogosult eldönteni, hogy a fentiek szerint
                fenntartott tulajdonjoga alapján az áru visszaszállítását igényli-e.
      4.3    A Vevő, Megrendelő a VIARPROFIL Kft. felé fennálló tartozását más részére nem jogosult átadni,
                kizárólagosan VIARPROFIL Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása alapján. VIARPROFIL Kft. jogosult
                arra, hogy a Vevővel, Megrendelővel szemben fennálló követelését 3.személyre
                engedményezze. Az ilyen engedményezésről VIARPROFIL Kft. írásban értesíti a Vevőt,
                Megrendelőt.
      4.4    A Vevő, Megrendelő nem jogosult a VIARPROFIL Kft. által felé áruvásárlással kapcsolatosan
                kiállított számlakövetelésbe semmilyen összeget beszámítani, VIARPROFIL Kft-vel történő
                előzetes írásbeli megállapodás nélkül.
      4.5    Egyedi megrendelés esetén VIARPROFIL Kft. jogosult a vételár 100%-nak előleg címen való
                bekérésére. VIARPROFIL Kft. jogosult a szerződéskötést követően igazolható költségnövekedést
                Vevőre, Megrendelőre áthárítani.
      4.6    Amennyiben a Vevőnek, Megrendelőnek VIARPROFIL Kft. felé 15 napot meghaladó lejárt
                számlatartozása és/vagy hitelkeret túllépése áll fenn, úgy VIARPROFIL Kft. kizárólagosan
                készpénzes fizetés mellett fogad el tőle rendelést, illetve további kiszállítást is kizárólagosan
                készpénzes fizetés mellett teljesít.
      4.7    VIARPROFIL Kft. belső kredit rendszerének megfelelve jogosult Vevőt, Megrendelőt minősíteni a
                Megrendelő fizetési szokásait és pénzügyi helyzetét illetően. Amennyiben a kapott információ
                alapján a Vevő, Megrendelő által kért hitellimit nem adható meg biztonsággal, úgy VIARPROFIL
                Kft. jogosult a hitelkeret mellé biztosítékot kérni a Vevőtől, Megrendelőtől, vagy annak vezető
                tisztségviselőjétől. A biztosíték megválasztásának joga VIARPROFIL Kft-t illeti.
      4.8    Amennyiben a Vevő, Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 15 napot és VIARPROFIL Kft.
                írásbeli felszólítására további 5 napon belül nem nyújt a késedelmes összegre vonatkozóan
                megfelelő biztosítékot és közjegyzőnél nem ír alá tartozáselismerő dokumentumot, úgy abban
                az esetben VIARPROFIL Kft. jogosulttá válik arra, hogy a Vevő, Megrendelő tartozását bármilyen
                formában, akár sajtó útján nyilvánosságra hozza.
                Ebben az esetben VIARPROFIL Kft. kinyilvánítja, hogy a Vevő, Megrendelő a tartozást 15 napos
                késedelmet meghaladóan nem egyenlítette ki és a fizetésre vonatkozóan megfelelő biztosítékot
                nyújtani nem tudott.
                Megfelelő biztosítékként VIARPROFIL Kft. elsősorban a tartozás összegét elérő bankgaranciát,
                illetve a tartozás összegének legalább másfélszeres forgalmi értékkel bíró vagyontárgy
                zálogjogát minősíti.
      4.9    A Vevő, Megrendelő nem jogosult VIARPROFIL Kft-től áru átvételére azon időponttól kezdődően,
                amikor tényleges fizetésképtelensége bekövetkezik, illetve amikor tudomására jut, hogy vele
                szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás, illetve végrehajtási eljárás lefolytatását
                kezdeményezték. Amennyiben a Vevő, Megrendelő az áru leszállítását követően kerül tényleges
                fizetésképtelenség állapotába, vagy vele szemben ekkor kerül sor csődeljárás, felszámolási eljárás
                vagy végrehajtási eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtására, úgy erről haladéktalanul
                értesítetni köteles VIARPROFIL Kft-t. Amennyiben VIARPROFIL Kft. tudomására jut, hogy a
                Vevővel, Megrendelővel szemben csőd-, vagy felszámolási, illetve végrehajtási eljárást
                kezdeményeztek, úgy ezen időponttól kezdődően mentesül a Vevő, Megrendelő felé minden
                nemű kiszolgálási kötelezettsége alól. Ilyen esetben Megrendelő, Vevő kiszolgálása
                kizárólagosan készpénzes fizetés ellenében történik.

5.   Egyéb rendelkezések:
      5.1    A VIARPROFIL Kft. és a Vevő, Megrendelő közötti kérdéseket a felek elsősorban egyeztetés útján
                kísérlik meg feloldani. Ennek keretében a felek egyezségi tárgyalást kell, tartsanak, az ott
                elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláír.
      5.2    Amennyiben az egyeztető tárgyalás során a felek vitás kérdése nem kerülne feloldásra, úgy az
                esetleges bírósági eljárásra vonatkozóan a felek ezennel hatásköri előírásoktól függően kikötik a
                Veszprém Városi  Bíróság kizárólagos illetékességét.
      5.3    Az Általános Szerződési Feltételekben és a felek között írásban létrejött egyedi szerződésekben
                nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb
                vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


6.   Weboldal rendelkezések:
      6.1    Partnereink, a VIARPROFIL viszonteladói oldalon található termékek főbb jellemzőiről azok
                információs megjegyzéseiben, katalógusunkban tájékozódhatnak részletesen. A termékleírások
                és egyéb informatív adatok vonatkozásában, azok esetleges pontatlanságáért felelősséget nem
                vállalunk. A termékekhez kapcsolódó fotók 99%-ban a valós terméket mutatják, de helyenként
                előfordulhatnak különbözőségek a gyártók által bevezetett újítások, vagy egyéb, a termékek
                megjelenését esetlegesen befolyásoló változtatások miatt. Ilyen esetekből eredő problémákért
                felelősséget nem vállalunk!


7.   Árakra, adótartalomra vonatkozó rendelkezések:
      7.1    A termékek mellett feltüntetett vételár minden esetben a nettó listaárat jelöli, mely nem
                tartalmazza a 27% forgalmi adót. A feltüntetett árak azonban nem minősülnek közvetlen
                árajánlattételnek, ezért az esetleges elírásokból, pontatlanságokból eredő károkért cégünk
                felelősséget nem vállal! Az esetleges árváltoztatásokról cégünk nem köteles külön tájékoztatni
                partnereit, az aktuális árak visszavonásig érvényesek!


8.   Személyes adatokról, és azok kezeléséről szóló rendelkezések:
      8.1    A VIARPROFIL viszonteladói oldal tájékoztatja minden kedves partnerét, hogy a regisztrációnál
                megadott személyes adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
                bizonyítása érdekében tárolja rendszerében. A felhasználók adatait harmadik félnek nem adjuk
                át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében erre feltétlen szükség van (pl. futárszolgálati,
                alvállalkozói partnerünk esetében a szállítás bonyolítása miatt). Ilyen esetben alvállalkozónk a
                cégünk által részére átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni,
                felhasználni, illetve további személyeknek átadni! Felhasználóink adatainak kezelésekor az
                Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A VIARPROFIL viszonteladói oldalt látogató, és
                az ott vásárolni szándékozó partnereink tudomásul veszik, hogy az internetes adattovábbítás
                folyamán adatok sérülhetnek, elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe
                kerülhetnek. A rendszer ellen elkövetett idegen behatolások, támadások kizárása 100%-kosan
                sajnos lehetetlen, ezért az ilyen esetek esetleges bekövetkeztekor az üzemeltető semmiféle
                felelősséget nem vállal, felelősség nem terheli! Jelzett kockázatokkal a felhasználó tisztában van,
                és a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Természetesen az üzemeltetők mindent megtesznek
                azért, hogy az adatbiztonság ne sérüljön!


9.   Hírlevél szolgáltatásunkról:
      9.1    A VIARPROFIL viszonteladói oldal rendszere a regisztrációt követően minden felhasználót felvesz
                hírlevél rendszerébe, melyen keresztül rendszeres időközönként tájékoztatót küldünk legújabb
                termékeinkről, akcióinkról. Amennyiben Ön nem kíván élni ezen szolgáltatásunkkal, a cégünktől
                kapott hírlevelek alján található hivatkozásra kattintva lemondhatja azt.
                Bármilyen kérdése, panasza, problémája lenne a weboldal működése során, kérjük lépjen
                kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@viarprofil.hu e-mail címen.